ABSTRAKCJA malarstwo, Galeria K&K, Warszawa, Polska, 2022.

 

Zapraszam na FINISAŻ + ABSTRAKCJA + MUZYCZNY PERFORMANCE 09.06.2022 godz.19
K&K Art Galeria, UL. BIAŁOSTOCKA 9, WARSZAWA
ZAKOŃCZENIE WYSTAWY Z PERFORMANCE-M MUZYCZNYM
 
"Abstrakcja - od łacińskiego abstractio - oderwanie. W filozofii oznacza proces polegający na dochodzeniu do zjawisk
ogólnych poprzez obserwację elementów podobnych w zjawiskach pojedynczych. Efektem tego procesu są pojęcia
ubogie w treść jednak o najszerszym zakresie. Jeżeli jednak przeniesiemy termin abstrakcja na pole sztuki uzyskamy
zjawisko podobne a jednocześnie zupełnie odwrotne.
 
Odmienność sztuki abstrakcji od innych stylów sprowadzić można właśnie to tego mechanizmu działania.
Jej niesamowitość polega na utylizowaniu elementów wykorzystywanych w stylach realistycznych na rzecz tworzenia
niepowtarzalnych przedstawień tego co odbiega od sztywnych ram realności. Dopiero dzięki odejściu od realności,
ferie barw i kształtów tworzące sztukę abstrakcyjną zgłębiają jawienie się rzeczywistości. Zapraszamy na muzyczne
zamknięcie wystawy.
 
Luźna improwizacja gamą dźwięków wprowadzi widza i słuchacza w świat pełen połączeń abstrakcyjnych dźwięków
i kolorów I światła."
 
__________________________________________________________________
 
I invite you to FINISH + ABSTRACTION + MUSIC PERFORMANCE 09/06/2022 at 19
K&K ART GALLERY, UL. BIAŁOSTOCKA 9, WARSAW/ Poland
END OF THE EXHIBITION WITH MUSICAL PERFORMANCE
 
"Abstraction - from the Latin abstractio - detachment. In philosophy, it means the process of arriving at general phenomena
through the observation of similar elements in individual phenomena. The result of this process are concepts that are poor
in content but of the broadest scope. However, if we transfer the term abstraction to the field of art, we will obtain the phenomenon"
similar and at the same time completely opposite.
 
The dissimilarity of the art of abstraction from other styles can be brought down to this mechanism of action. Its amazingness lies in
the utilization of elements used in realistic styles in order to create unique representations of what differs from the rigid framework
of reality. Only thanks to the departure from reality, the holidays of colors and shapes that make up abstract art do they explore the
emergence of reality. We invite you to the musical closing of the exhibition.
Loose improvisation with a range of sounds will introduce the viewer and listener to a world full of abstract combinations of sounds,
colors and light. "
 
 
Artists participating in the exhibition:
Faustyn Chełmecki/ Maciej Wilski
Mariusz Woszczyński
 
Will occur:
Eva Chełmecka - instrumenty różne
Marcin Fijałkowski - perkusja
Agakok - bas i ptaszek
Kokq - gitara
Kasia Sypień - saksofon
Maciej Wilski - klawisze, ukulele