A[RT]ction malarstwo i performance.

A[RT]action to najnowsza prezentacja dokonań oraz metod twórczych, zrealizowanych i wypracowanych przez artystkę wizualną – Edytę Dzierż, będących w istocie próbą nawiązania dialogu z odbiorcą na dwóch płaszczyznach: malarskiej
i performance’u. W pierwszym przypadku dokonania te obejmują obrazy powstałena przestrzeni ostatnich trzech lat.

Artystka czerpiąc inspirację z natury przeniosła w sferę malarskiej materii swój wewnętrzny obraz-pejzaż. Własną jego interpretację. W swych zabiegach daleka jest jednak od realizmu. Bo choć punktem wyjścia dla niej jest rzeczywistość, odstępuje od wiernego jej naśladowania i podąża w kierunku abstrakcji. W osobistej wizji zakłada bowiem zespolenie sensualnych doświadczeń, jak i duchowych oraz emocjonalnych przeżyć im towarzyszących. I w każdej ze swoich prac
utrwala krajobraz, przedstawienia mniej lub bardziej rozległych przestrzeni. Czasami zdarza się, że jest on bardziej
zbliżony do rzeczywistości, a niekiedy trudniej poddaje się identyfikacji, zredukowany do ledwo wyczuwalnych form, zgeometryzowanych bądź odznaczających się biomorficzną proweniencją. Bogactwo tych zmysłowych doznań,
ekspresji form i walorów sprawia, że podstawowym środkiem wyrazu w jej realizacjach jest kolor i traktowana
z nim na równi faktura. To za ich pomocą artystka osiąga niepowtarzalne efekty, zwłaszcza na powierzchni obrazu przypominającego żywą,
organiczną tkankę. Co podyktowane jest faktem, że zafascynowana technikami ściennymi tworzy swoje malarskie reliefy z wykorzystywaniem
naturalnych składników.

Częstym motywem pojawiającym się w jej realizacjach są wiry, kadry wspomnień głęboko zakodowanych w pokładach pamięci lub projekcje wypływające
wprost z emocjonalnej sfery. Zawsze jednak ten rytm kształtów, uwydatnionych barwą w trójwymiarowej strukturze faktury, w mniejszym lub większym
stopniu, budzi pierwotne, instynktowne skojarzenia. Porusza zmysły i emocje. Na tyle, że zazwyczaj możliwe staje się uchwycenie syntezy rozległego
pejzażu lub pojedynczych elementów, zaczerpniętych z otaczającej przestrzeni. W każdym razie widz obcując z tymi realizacjami wkracza w przestrzeń
zarezerwowaną dotychczas tylko dla artystki.

Ale jeszcze silniej przekracza tę granicę podczas „live painting”. W ramach A[RT]action przewidziana jest prezentacja indywidualnej metody wyrazu
wypracowanej przez autorkę, która już od wielu lat w swoich aspiracjach twórczych poszukuje związków między malarstwem/obrazem, dźwiękiem
oraz światłem. Stąd tak bardzo bliskie stało się jej pojęcie synestezji, dla której właściwym i jedynym narzędziem konkretyzacji okazał się performance
umożliwiający łączenie różnych środków: plastycznych, teatralnych i dźwiękowych. Artystka jednak niezmiennie rozszerza znaczenie tego pojęcia.
Performance zwykle rozumiany jest jako występ artysty przed publicznością. I w istocie każdy pokaz Edyty Dzierż jest pewnego rodzaju spektaklem,
w którym widzowie stają się uczestnikami, świadkami jej procesu malarskiego. Tutaj jednak równie istotne jest także samo spotkanie z odbiorcą,
obopólne zaangażowanie stron, odkrywanie indywidualnych bądź wspólnych emocji, wymiana energii oraz inspiracji. Dzięki czemu Sztuka jest bardziej
zbliża się do Widza i na odwrót.
Zachodzi ścisła symbioza.

Anna Rudnicka, historyk sztuki.


Tekst z katalogu wystawy: Edyta Dzierż A[RT]ction - malarstwo.
Galeria MM, Gorzów, 2016.