ABSTRAKCJA wystawa malarstwa, K&K Art Galeria, Warszawa, Polska, 2022.

ABSTRAKCJA wystawa malarstwa, K&K Art Galeria, Warszawa, Polska, 2022.

09.06.2022 godz.19

K&K Art Galeria /  UL. BIAŁOSTOCKA 9, WARSZAWA /

"Abstrakcja - od łacińskiego abstractio - oderwanie. W filozofii oznacza proces polegający na dochodzeniu do zjawisk ogólnych poprzez obserwację elementów podobnych w zjawiskach pojedynczych. Efektem tego procesu są pojęcia ubogie w treść jednak o najszerszym zakresie. Jeżeli jednak przeniesiemy termin abstrakcja na pole sztuki uzyskamy zjawisko podobne a jednocześnie zupełnie odwrotne.

Odmienność sztuki abstrakcji od innych stylów sprowadzić można właśnie to tego mechanizmu działania. Jej niesamowitość polega na utylizowaniu elementów wykorzystywanych w stylach realistycznych na rzecz tworzenia niepowtarzalnych przedstawień tego co odbiega od sztywnych ram realności. Dopiero dzięki odejściu od realności, ferie barw i kształtów tworzące sztukę abstrakcyjną zgłębiają jawienie się rzeczywistości. Zapraszamy na muzyczne zamknięcie wystawy.

Luźna improwizacja gamą dźwięków wprowadzi widza i słuchacza w świat pełen połączeń abstrakcyjnych dźwięków i kolorów I światła."

-------------------------------

ABSTRACTION paintings exhibition, K&K ART GALLERY, Warsaw, Poland, 2022.

09/06/2022 at 19

K&K ART GALLERY, UL. BIAŁOSTOCKA 9, WARSAW/ Poland

"Abstraction - from the Latin abstractio - detachment. In philosophy, it means the process of arriving at general phenomena through the observation of similar elements in individual phenomena. The result of this process are concepts that are poor in content but of the broadest scope. However, if we transfer the term abstraction to the field of art, we will obtain the phenomenon" similar and at the same time completely opposite.

The dissimilarity of the art of abstraction from other styles can be brought down to this mechanism of action. Its amazingness lies in the utilization of elements used in realistic styles in order to create unique representations of what differs from the rigid framework of reality. Only thanks to the departure from reality, the holidays of colors and shapes that make up abstract art do they explore the emergence of reality. We invite you to the musical closing of the exhibition.

Loose improvisation with a range of sounds will introduce the viewer and listener to a world full of abstract combinations of sounds, colors and light. "

 

Artists participating in the exhibition:

Anna Carpenter

Anna Forycka-Putiatycka

Edyta Dzierż

Faustyn Chełmecki/ Maciej Wilski

Mariusz Woszczyński

Jan Mitaś Kubicki