Threads of Freedom - international exhibition / Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists, Niemcy & Grecja, 2021

Międzynarodowa wystawa "Nici wolności / Threads of Freedom" organizowana przez Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists.

Wydarzenie z okazji obchodów 200. rocznicy Rewolucji 1821 r. pod auspicjami i we współpracy z Komitetem „Grecja 2021” i Berlińską Wspólnotą Grecką, Berlińskim Stowarzyszeniem Artystów Greckich i Filhelleńskich.

 

ART Stalker / Berlin, Niemcy
15-30.09.2021

Wystawa będzie pokazana w Grecji / wkrótce.

 

"Nici Wolności

Parafrazując z niespodzianką tytuł znanego mitu, paralelizm wskazuje właśnie na poszukiwanie wolności i walkę o jej zdobycie;  wolności osobistej i społecznej oraz ich wzajemnych relacji. Próbując odnaleźć wolność, zarówno osobistą, jak i zbiorową jako społeczeństwo, każdy z nas porusza się labiryntami, w których, niczym siły wewnętrzne i zewnętrzne, pierwotne bestie bezkarności, rozwiązłości, autorytaryzmu, apatii i obojętności sprzeciwiają się znalezieniu wyjścia prowadzącego do wolności . Nić wolności / nić Wolności prowadzi nas w nieustannie ewoluujący labirynt, w którym każda iluzja nieustannie zmienia formę, czyniąc drogę dla jednych obojętną, dla innych interesujący przedmiot wiedzy, a dla innych narzędzie wyzysku. W każdym razie wolność nie jest dana."

/Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists/.

 

Więcej o wydarzeniu: www.techneberlin.com

Wydarzenie na Fb: https://fb.me/e/1CiwhWDR1

Katalog

______________________________________________

The international exhibition "Threads of Freedom" organized by the Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists.

An event for the celebrations of  the 200th anniversary of the Revolution of 1821 under the auspices of, and in collaboration with the "Greece 2021" Committee and the Berlin Hellenic Community,  the Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists. 

ART Stalker / Berlin, Germany.
15-30.09.2021

 

"Threads of Freedom

Paraphrasing the title of the well-known myth with a twist, the parallelism points precisely to the search  for freedom and to the battle to conquer it; personal and social freedom, as well as their mutual relationship.

Trying to find freedom, both personally and collectively as a society, each of us is navigating labyrinths, where, like internal and external forces, the primordial beasts of impunity, promiscuity, authoritarianism, apathy and indifference, oppose the finding the exit leading  to freedom.

The thread of freedom/ Freedom’s thread  leads us into an ever-evolving labyrinth, where each illusion is constantly changing form, making  the path indifferent for some, an interesting object of knowledge for others, and a tool of exploitation for others.

In any case, freedom is not a given."

/Berlin Association of Greek and Philhellenic Artists/

Catalogue