Live painting: patrz, myśl, działaj!

Live painting: patrz, myśl, działaj!

Współczesne malarstwo wydaje się trudne i niezrozumiałe?
Kontemplowanie statycznie wiszących na ścianie w galerii obrazów jest nie dla Ciebie?
Najwyższy czas poznać Edytę Dzierż i jej działania artystyczne!

"Obraz żyje swoim własnym życiem. Ja tylko pomagam mu się ujawnić."

Te słowa Jacksona Pollocka, jednego z najlepiej znanych współczesnych malarzy amerykańskich, idealnie odzwierciedlają poczynania twórcze Edyty Dzierż. Jackson Pollock, który współtworzył nurt acting painting, był w latach 50 uznawany za radykała w swoich działaniach artystycznych. 

Pracował na wielkich powierzchniach, płótnach rozłożonych wprost na podłodze. Proces twórczy w jego rozumieniu był działaniem natchnionym, gdzie każda kropla farby nieprzypadkowo spadająca na płótno miała swoje znaczenie. Z czasem Jackson Pollock zrezygnował nawet z pędzli na rzecz choćby kija maczanego we wiadrze z. farbą. Podczas aktu twórczego liczył się tylko on-artysta, farba i odpowiednia powierzchnia.

Wszystko po to, by tworzyć przy użyciu najbardziej spontanicznych technik malarskich i uchwycić to, co wydaje się ulotne. Jackson Pollock zainspirował działania wielu współczesnych artystów. Z pewnością jest także patronem (jednym z wielu!) młodej warszawskiej artystki Edyty Dzierż.

Edyta Dzierż to absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która w 2004 r. uzyskała Aneks z malarstwa pt. "Pejzaż" w pracowni
prof. M. Czapli. Malarka studiowała techniki ścienne pod kierunkiem prof.  E. Tarkowskiego, brała też udział w licznych performance'ach i happeningach
oraz plenerach artystycznych. Od kilku już lat Edyta Dzierż działa w Zarządzie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków(OW ZPAP).
Obecnie współtworzy pracownię PRACOWNIA 23 na warszawskiej Pradze.

Dziś Edyta Dzierż jest jedną z bardziej aktywnych artystek młodego pokolenia, widnieje w rankingu "Rzeczpospolitej" Kompas Młodej Sztuki, związaną jest
z grupami artystycznymi: Osobno, Symfonia oraz interdyscyplinarną Młodzi Sztuką. Podobnie jak dla Jacksona Pollocka, dla Edyty Dzierż niezwykle ważny jest kolor. Jak mówi sama artystka: "KOLOR to istota malarstwa! To wyraz energii, która oddziałuje na widza oraz przestrzeń, w którą wkracza razem z nami. Kolorem chcę uderzać w widza z impetem - oddziaływać na kształt rytmów, dźwięków." 

Nie można powiedzieć, by jakikolwiek obraz Edyty Dzierż nie spełniał tych złożeń. Już pobieżny ogląd prac nasuwa na myśl stwierdzenie, że na płótnach malarki kolor tętni życiem, pobudza, daje energię. Jest odzwierciedleniem wiosny, lata i jesieni w ogrodzie wyobraźni. A zima? Dla niej nie ma miejsca w pracach Edyty Dzierż. W koncu zima to przemijanie, ograniczenie palety barw.

Co jeszcze inspiruje malarkę? Oczywiście natura: "NATURA to múj stymulator malarskiego poznania, twórczych impulsów (koloru, formy, światła, faktury, relacji przestrzennych). To jej bogactwo różnorodnych aluzji prowokuje mnie! Zmusza do koncentracji i tworzenia kolejnych, innych, nowych jakości - obrazów. Buduję je: mocnym kolorem – dynamiczną kreską - płaską plamą barwną - szorstką fakturą - biologicznie zmodyfikowaną konsystencją farby. To dzięki naturze, jej regularności, powtarzalności, kojarzę abstrakty i realne odniesienia w obrazy, w które uwikłany jest człowiek."

Jednak baczni obserwatorzy sztuki, nie tylko współczesnej z pewnością zauważą, że natura była od zawsze wielka inspiracją dla artystów. Doskonale zdaje sobie
z tego sprawę Edyta Dzierż, która jednocześnie zręcznie wpisuje się w nurt postmodernistyczny, czerpiąc od swoich poprzedników to, co najlepsze, by zrobić krok naprzód. Edyta Dzierż uczyniła dynamiczne i nasycone ruchem, że trudno nazwać je zwykłymi obrazami. Mimo, że najważniejszy dla sztuki Edyty Dzierż
jest sam obraz, który można powiesić na ścianie, to nie bez znaczenia jest dla niej procesu jego tworzenia. Mieszanie farb, rozkładanie ich na płótnie (i nie tylko), tworzenie fraktury obrazu czy całej ferii barw - jednym słowem, wszystkie te procesy, do których dotychczas widz nie miał dostępu, a które były owiane swoistym sacrum, teraz we fragmentach są "zwykłym śmiertelnikom" uzewnętrzniane. A to jest zasługa performance'u Edyty Dzierż, która wyciąga rękę do widza, zaprasza go do swojego sekretnego świata i przy okazji przekonuje, że malowanie obrazów to również ciężka fizycznie i emocjonalnie praca. Widz dostaje w zamian naprawdę wiele możliwość realnego obcowania ze sztuką, obserwowania dosięganie tajemnicy...

A co otrzymuje malarka i autorka śmiałego pomysłu? Swoich obrazów dzieła tak ze cone ruchem, nie natchnionej pracy twórczej, Jak sama mówi: "Obraz brzmi!
W czasie live painting, performance (obraz_dźwięk_światło) widz wchłania moje myśli, idee, ślady, znaki, słowa, dźwięki, energię.!" 

Owa energia krąży między twórcą a widzem, nie ustaje w spoczynku, napędza kolejne działania artystyczne malarki, widzów zaś zmusza do współuczestnictwa
i myślenia. Nie bez powodu projekt artystyczny malarki jest nazywany obraz_dźwięk_światło.  To swoiste credo, spis najważniejszych dla artystki przymiotów malarstwa czy sztuki w ogóle. Gruba kreska, żywe, nasycone barwy oraz zmienna faktura obrazu sprawiają, ze obcując z pracami artystki trudno nie docenić
tej różnorodności i żywiołowości.

Malarstwo Edyty Dzierż to najlepszy dowód na to, ze sztuka stoi otworem dla każdego, kto tylko chce uczestniczyć w procesie twórczym, dzielić się swymi emocjami i przeżyciami... nawet wtedy, gdy sami jesteśmy pozbawieni "iskry bożej"! 

Joanna Bielas
Tekst: MI Magazine, Magazyn „Miasto Kobiet”, Kobiety z Pasją, 2013.

________________________________________________________

Live painting: look, think, act!

Contemporary painting seems difficult and incomprehensible?
Contemplating the paintings statically hanging on the wall is not for you?
It's high time to meet Edyta Dzierż and her artistic activities!

"The painting has a life of its own. I'm just helping it to show itself."

These words of Jackson Pollock, one of the best-known contemporary American painters, perfectly reflect the creative endeavors of Edyta Dzierż. Jackson Pollock, who co-founded the acting painting trend, was considered a radical in his artistic activities in the 1950s.

He worked on large surfaces, canvases spread directly on the floor. In his understanding, the creative process was an inspired activity, where every drop of paint not accidentally falling on the canvas had its own meaning. With time, Jackson Pollock even gave up brushes in favor of a stick dipped in a bucket of paint. During the creative act, only the on-artist, the paint and the appropriate surface mattered.

All this to create using the most spontaneous painting techniques and capture what seems fleeting. Jackson Pollock has inspired the activities of many contemporary artists. He is certainly also the patron (one of many!) Of the young Warsaw artist Edyta Dzierż. Edyta Dzierż is a graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, which in 2004 received an Annex in painting entitled "Landscape" in the studio prof. M. Czapli. The painter studied wall techniques under the supervision of prof. E. Tarkowski, she also took part in numerous performances and happenings and artistic plein-airs. For several years now, Edyta Dzierż has been working in the Warsaw District Board of the Association of Polish Artists and Designers (OW ZPAP). Currently, he co-creates the PRACOWNIA 23 studio in Warsaw's Praga district.

Today Edyta Dzierż is one of the most active artists of the young generation, she is included in the ranking of "Rzeczpospolita" Kompas Młodej Sztuki, with artistic groups: Separately, Symphony and interdisciplinary Young Art. As for Jackson Pollock, color is extremely important to Edyta Dzierż. As the artist herself says: "COLOR is the essence of painting! It is an expression of energy that affects the viewer and the space into which he enters with us. With color I want to hit the viewer with impetus - influence the shape of rhythms and sounds."

It cannot be said that any painting by Edyta Dzierż does not meet these complexes. Even a cursory look at the works brings to mind the statement that on the painter's canvases the color is teeming with life, stimulating and giving energy. It is a reflection of spring, summer and fall in the garden of your imagination. And winter? There is no place for her in Edyta Dzierż's works. After all, winter istransitory, a limitation of the color palette.

What else inspires the painter? Naturally, nature: "NATURE is a stimulator of painterly cognition, creative impulses (color, form, light, texture, spatial relations). It is its wealth of various allusions that provokes me! It forces me to concentrate and create new, different, new qualities - images. I build them. : with a strong color - a dynamic line - a flat spot of color - a rough texture - a biologically modified consistency of the paint. It is thanks to nature, its regularity and repeatability that I associate abstracts and real references in images in which man is entangled. "

However, keen observers of art, not only contemporary, will surely notice that nature has always been a great inspiration for artists. Edyta Dzierż is well aware of this, and at the same time skilfully fits into the postmodern trend, drawing from her predecessors what is best to take a step forward. Edyta Dzierż made it dynamic and saturated with movement that it is difficult to call them ordinary pictures. Although the most important for Edyta Dzierż's art there is a painting itself that can be hung on the wall, the process of its creation is not without significance for her. Mixing paints, spreading them on canvas (and not only), creating a fractal of a picture or a whole lot of colors - in a word, all those processes that the viewer had no access to, and which were shrouded in a kind of sacred, now in fragments are "ordinary mortals "externalized. And this is due to the performance of Edyta Dzierż, who reaches out to the viewer, invites him to her secret world and at the same time convinces him that painting pictures is also physically and emotionally hard work. In return, the viewer gets a great opportunity to experience art in real life, to observe and reach a secret ...

And what does a painter and author of a bold idea receive? She works with her paintings with movement, uninspired creative work, as she herself says: "The picture sounds!
During live painting, performance (picture_sound_light), the viewer absorbs my thoughts, ideas, traces, signs, words, sounds, energy.! "

This energy circulates between the creator and the viewer, does not stop at rest, drives the painter's subsequent artistic activities, and forces the viewers to participate. and thinking. There is a reason why the painter's artistic project is called picture_sound_light. It is a specific credo, a list of the most important qualities for the artist in painting or art in general. Thick lines, vivid, saturated colors and a variable texture of the painting make it difficult to underestimate the experience of the artist's works. this variety and spontaneity.

The painting of Edyta Dzierż is the best proof that art is open to anyone who only wants to participate in the creative process, share their emotions and experiences ... even when we ourselves are devoid of "God's spark"!

 

Joanna Bielas
Text: MI Magazine, City of Women Magazine, Women with Passion, 2013.