Poruszyć zmysły.

Poruszyć zmysły

Emil Zola twierdził, że sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty. Jaki temperament reprezentuje Edyta Dzierż?- zobaczycie na wystawie w warszawskiej Galerii -1.

Najnowsza wystawa Edyty Dzierż „W oparach koloru”, to przykład idealnych zależności między naturą i kolorem, które dla autorki stanowią kluczowe punkty w jej twórczości. Natura, będąca stymulatorem poznania i twórczych impulsów, zmusza do koncentracji i tworzenia kolejnych nowych jakości. Kolor z kolei, to istota malarstwa i wyraz energii, która oddziałuje na widza oraz przestrzeń. Kolor ma uderzać w widza, wpływać na kształt rytmów, dźwięków- po prostu brzmieć. W czasie live painting czy perfomence’ów autorki, widz może w bezpośredni sposób odbierać bodźce w postaci myśli, idei, śladów, znaków, słów, dźwięków i energii.

Edycie Dzierż bliskie jest pojęcie ‘synestezji’, która przejawia się w poszukiwaniach i określaniu związków między obrazem, dźwiękiem i światłem. W malarstwo i performance artystki wpisane są koncentracja i zaangażowanie. Zmysły przenikają się, uzupełniają, wizualizują. Pomiędzy artystką a odbiorcą następuje wspólna więź tworzenia, improwizacji oraz odkrywania indywidualnych i wspólnych emocji.

Odbiorca obcując z rzeczywisto-abstrakcyjnymi obrazami i dźwiękami w twórczości Edyty Dzierż podświadomie zestraja się z nimi. Współodczuwa dynamikę i energię: koloru, dźwięku, światła, formy, kształtu, faktury oraz zapachu.

Co: Edyta Dzierż. W oparach koloru. Wystawa malarstwa&performance: malarstwo-światło-dźwięk
Gdzie: Galeria (-1) Polski Komitet Olimpijski /Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

Kiedy: wernisaż & performance: 31 lipca 2013
Wystawa: 1 sierpnia-2 września 2013

Kurator wystawy: Kama Zboralska

 

Kinga Nowicka.
Tekst: Poruszyć zmysły - Edyta Dzierż, magazyn Miasto Kobiet, internet, 11 lipca, 2013.

 

______________________________________________________________________

Touch your senses.

Emil Zola claimed that art is a fragment of reality seen by the artist's temperament. What temperament does Edyta Dzierż represent? - you will see at the exhibition at the -1 Gallery in Warsaw.

The latest exhibition by Edyta Dzierż, "In the fumes of color", is an example of the perfect relationship between nature and color, which for the author are key points in her work. Nature, which stimulates cognition and creative impulses, forces you to concentrate and create new qualities. Color, on the other hand, is the essence of painting and an expression of energy that affects the viewer and space. Color is supposed to hit the viewer, influence the shape of rhythms, sounds - just sound. During the live painting or the author's performances, the viewer can directly perceive the stimuli in the form of thoughts, ideas, traces, signs, words, sounds and energy.

Edyta Dzierż is close to the concept of 'synesthesia', which manifests itself in searching for and defining relationships between image, sound and light. Concentration and commitment are inscribed in the artist's painting and performance. The senses interpenetrate, complement and visualize. There is a common bond between the artist and the viewer of creating, improvising and discovering individual and shared emotions.

The viewer, communing with the real-abstract images and sounds in Edyta Dzierż's works, subconsciously adjusts to them. She empathizes with the dynamics and energy of: color, sound, light, form, shape, texture and smell.

 

What: Edyta Dzierż. In vapors of color. Painting & performance exhibition: painting-light-sound
Where: Gallery (-1) Polish Olympic Committee / Olympic Center, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warsaw
When: opening & performance: July 31, 2013
Exhibition: August 1-September 2, 2013

Exhibition curator: Kama Zboralska

 

Kinga Nowicka
Text: To move the senses / Touch your senses - Edyta Dzierż, City of Women magazine, internet, July 11, 2013.